มอบเงินและบริจาคของใช้และของเล่นต่างๆให้แก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ณ จังหวัดระยอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *