เกี่ยวกับจีเอสบี

บริษัท จีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2542 โดยกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูปอาหารมากกว่า 25 ปี บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตอาหารแปรรูปประเภทไส้กรอก ไก่ยอ ลูกชิ้น ไก่แผ่นรมควัน และยังเป็นตัวแทนจำหน่าย แผ่นแป้งปอเปี๊ยะ แป้งโรตี และสินค้าต่างๆ ตรา สปริงโฮม
จากสิงคโปร์แต่เพียงผู้เดียว

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตอาหารให้มีคุณภาพสูง เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก โรงงานผลิตของบริษัทฯ สร้างขึ้นตามมาตรฐานสากล ด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย และกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP, HACCP, ISO 14001, OHSAS 18001, การรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.), ฮาลาล (Halal) และได้รับตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (Thailand Trust Mark)

วิสัยทัศน์

บริษัทมุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค

การผลิตอาหาร

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตอาหารให้มีคุณภาพสูง เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก

กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน

กระบวนการผลิตได้มาตรฐาน GMP, HACCP, ISO 14001, OHSAS 18001, การรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.), ฮาลาล (Halal)

ความพึงพอใจของผู้บริโภค

เราผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พนักงานของบริษัทฯ และคู่ค้าผู้ที่มาติดต่อกับบริษัทฯ ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น  เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียด และวิธีการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยการเข้าถึงข้อมูล การโอนย้าย และการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล มีดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคล หรือ อาจจะระบุตัวตนของบุคคลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งจะมีข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

1.1 ข้อมูลส่วนตัว

เช่น ชื่อ-นามสกุล, อายุ, วันเดือนปีเกิด, สถานภาพ,  เลขที่บัตรประชาชน, เลขที่พาสปอร์ต, ผลตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน หรือตรวจสุขภาพประจำปี

1.2 ข้อมูลการติดต่อ

เช่น ที่อยู่, สถานที่ทำงาน, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์,  ID Line

1.3 ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ

เช่น IP Address, MAC Address, Cookie ID, ภาพกล้อง CCTV บันทึกเพื่อจัดการความปลอดภัยของบริษัทและพนักงาน

1.4 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องที่เป็นข้อมูลในการบันทึกเข้าโปรแกรมของ Business Plus

เช่น ระบบเครื่องบันทึกลายนิ้วมือ, โปรแกรม Business Plus HRM โดยในโปรแกรมจะมีเก็บรายละเอียดที่

เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เลขที่บัตรประชาชน, เพศ, อายุ, วันเดือนปี เกิด, อาชีพ, ที่อยู่, สถานภาพ, เลขที่บัญชีธนาคาร, อัตราเงินเดือน, เชื้อชาติ, สัญชาติ เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในติดต่อลูกค้า เพื่อให้บริการ เพื่อแจ้งโปรโมชั่นทางการตลาด เป็นต้น

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของพนักงาน เพื่อยืนยันตัวตนประกอบการสมัครงานในประวัติพนักงาน เป็นข้อมูลไว้ติดต่อพนักงานในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงนำข้อมูลมาใช้เพื่อประมวลผล เช่น เลขที่บัญชีธนาคารเพื่อโอนเงินค่าจ้าง การจ่ายสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น

3. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข การนำข้อมูลไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทฯจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล บริษัทฯจะทำการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน โดยการแจ้งเป็นหนังสือหรือทำโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์

4. การเก็บรวบรวบและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้  บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทผู้ร่วมวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ การทำวิจัยหรือจัดทำข้อมูลทางสถิติ การบริหารกิจการ และการส่งเสริมการตลาด เช่น การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ

5. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีการเก็บรักษาและกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจนกว่าจะได้รับแจ้งถอนความยินยอม ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อยื่นคำร้องขอใช้สิทธิข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอที่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต คำร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล คำร้องขอที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ และ/หรือ คำร้องขอที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะพิจารณาทบทวนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์บริษัทฯ www.gsbinter.com โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ในกรณีที่มีข้อซักถามเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากพนักงานมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ สามารถติดต่อบริษัทได้ผ่านช่องทางดังนี้

อีเมล: [email protected]

โทร: 0 2-997-4925-6 ( วันเวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 09.00-17.00 น.)

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป